61. гинеколошко-акушерска недељa

61. Гинеколошко-акушерска недељa
Место: хотел Метропол, Београд
Време: 8. и 9.јун 2017.

Гинеколошко-акушерска секција
  • Место: Valeant бивши PharmaSwiss, Батајнички друм бр. 5a, Земун
  • Време: 19/01/2017, у 14 часова
  • Акредитовано под бројем: А-1-2946/16 за лекаре, 4 бода слушаоци
  • Седница Председништва у 13 часова

< претходна | страна 2 од 2