61. гинеколошко-акушерска недељa

61. Гинеколошко-акушерска недељa
Место: Београд
Време: јуни 2017

Гинеколошкоакушерска секција
  • Место: Специјална болница Рибарска бања - конгресна сала
  • Време: 31/03/2017, у 13 часова
  • Акредитовано под бројем: А-1-2945/16 за лекаре, фармацеуте, биохемичаре, 6 бодова слушаоци
  • Председништво у 15 часова

страна 1 од 1